Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Skelbimų talpinimo taisyklės ir sąlygos

Naudojimosi Skelbimų ir Renginių paskelbimo paslauga taisyklės (sutartis)
(atnaujinta redakcija 2019 m. birželio 25 d.)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Agroeta“ portalas (toliau – Portalas) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Klientas) teikia skelbimų paslaugą (toliau – Skelbimų paslauga) ir Renginių skelbimo paslaugą (toliau – Renginių paslauga), o abi kartu – Skelbimų paslauga. Skelbimų paslaugos teikimą ir abipusius įsipareigojimus apibrėžia susitarimas, kuris yra Sutartis, tarp Kliento ir Portalo, aprašytas šiose Naudojimosi skelbimų paslaugomis taisyklėse (toliau – Taisyklės). Būtent pagal šią sutartį ir Taisykles Klientui teikiama Skelbimų paslauga. Skelbimų paslauga yra integruota į agroverslo portalo „Agroeta.lt“ sistemą.
1.1.1. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Skelbimų paslauga, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs kaip Klientas neturite teisės naudotis Skelbimų paslauga.
1.1.2. Portalas suteikia Klientui galimybę agroverslo portalo „Agroeta.lt“ skiltyje „Skelbimai“ paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes, paslaugas, skaityti skelbimus, ieškoti skelbimų ir naudotis kitomis Skelbimų paslaugos galimybėmis.
1.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas nekontroliuoja kitų „Agroeta.lt“ portalo, įskaitant ir skelbimų naudotojų, lankytojų ir/ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Skelbimų paslauga. Tai reiškia, kad Portalas nėra ir nebus atsakingas dėl kitų Skelbimų paslaugos naudotojų Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės. Skelbdami, skaitydami ir/ar perduodami Turinį, paskelbtą „Agroeta.lt“ skelbimų skiltyje bei pasekmes, įskaitant ir moralinę bei materialinę žalą, prisiima tik Klientas, o ne Portalas. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, dokumentus, tekstą, nuotraukas, grafinę ir video medžiagą.
1.2.1. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalas turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį ir bet kokią kitą informaciją, siekiant aptikti ir pašalinti šias Taisykles pažeidžiantį ir/ar nepageidaujamą Turinį ir informaciją. Portalas pasilieka teisę, bet ne pareigą, tokį Turinį šalinti ir/ar blokuoti.
1.2.2 Portalas jokiu būdu ir jokia forma nedalyvaus „Agroeta.lt“ portalo skelbimų skiltyje paskelbtuose pirkimo-pardavimo ir/ar kitokiuose su skelbimuose siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Skelbimų paslaugos naudotojų, vartotojų (nei kaip tarpininkas, nei kaip įgaliotas asmuo, nei kaip atstovas ar kaip kitaip). Portalas nėra Skelbimų paslaugos vartotojų ir naudotojų agentas, atstovas ir/ar tarpininkas.
1.2.3 Bet koks Turinys „Agroeta.lt“ skelbimų skiltyje viešai paskeltas ir/ar kitaip parodytas nėra laikomas Portalo pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
1.3. Naudodamasis Skelbimų paslauga ir teikdamas, įvesdamas arba kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Portalas visas turtines autorių teises, reikalingas Portalo iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant teisę bet kokia forma ir/ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį.
1.3.1 Šalys, tai yra Klientas ir Portalas susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį, Klientas patvirtina ir garantuoja Portalui, kad turi visas teises, leidimus, sutikimus ir/ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.
1.4. Šios Taisyklės gali būti bet kada pakeistos (kol kas Skelbimų paslauga yra nemokama, o vėliau nustatyti įkainiai galios tik naujiems skelbimams) ir Portalas neprivalo apie šiuos pasikeitimus informuoti Kliento, jei jis jau sutiko su Taisyklėmis. Su šia sutartimi ir Taisyklėmis Klientas sutinka paspausdamas „Sutinku su taisyklėmis“. Jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis, vadinasi, atsisako savanoriškai naudotis Skelbimų paslauga.

2. Kliento teisės ir įsipareigojimai

2.1. Klientas, norėdamas paskelbti skelbimą, privalo užsiregistruoti sistemoje ir užpildyti pateiktą duomenų ir skelbimo formą. Taip pat Klientas privalo turėti interneto ryšį ir visą tam būtiną programinę ir techninę įrangą, už kurių kokybę Portalas nėra atsakingas.
2.2. Naudodamasis Skelbimų paslauga Klientas įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, laikytis teisės aktų reikalavimų ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Klientas privalo nepažeisti teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, apsaugą į privatū gyvenimą, reklamos reguliavimą ir kitus teisės, neišvardintus šiose Taisyklėse.
2.3 Klientas supranta, kad pateikdamas skelbimo turinį ir informaciją, asmeniškai prisiima riziką dėl tolesnių pasekmių, nepadeidaujamų laiškų ir skambučių. Portalas neprisiima atsakomybės už skelbimo Turinio ir informacijos tikslumą, taip pat kitus duomenis, kuriuos Klientas pateikė registruodamasis ir paskelbdamas.
2.4. Klientas savo skelbime pateiktu Turiniu įsipareigoja laikytis visuotinai pripažįstamų moralės normų, neskatini smurto, nusikalstamų veikų, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ir/ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, galinčio pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Portalui.
2.4.1. Nesinaudoti Skelbimų paslauga ir/ar „Agroeta.lt“ svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
2.4.2. Neatlikti jokių veiksmų, prieštaraujančių taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžiantiems trečiųjų asmenų teises.
2.4.3. Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų, įskaitant „spam‘ą“, ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai sutrikdys kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.
2.4.4. Nenaudoti Skelbimų paslaugos ir/ar „Agroeta.lt“ svetainės galimybių sukčiavimui, neteisėtiems veiksmams ar nusikalstamiems sandoriams vykdyti.
2.4.5. Nenaudoti Skelbimų paslaugos, įskaitant bet kokią jos formą, siekiant sutrikdyti kitų fizinių ir juridinių asmenų ramybę.
2.4.6. Nesiskelbti, apsimesti kitu fiziniu arba juridiniu asmeniu, sukurti netikrą juridinį asmenį ir/ar kitais būdais rodyti panašumą su kitu fiziniu ir/ar juridiniu asmeniu.
2.4.7. Neiškripyti pavadinimų ir/ar kitokiais būdais ir tikslu nuslėpti turinio šaltinį, perteiktą naudojantis Skelbimų paslauga.
2.4.8. Neskelbti neteisėtos, neleistinos medžiagos, nekurti piramidinių schemų ir kitokių reikalavimo ir/ar prašymo formų laiškus, į kuriuos tretieji asmenys turėtų astakyti.
2.4.9. Neskelbti politinės reklamos.
2.4.10. Tiesiogiai ir/ar netiesiogiai neskelbti, neplatinti, nereklamuoti kitų skelbimų portalų ir kitų trečiųjų asmenų, teikiančių panašias paslaugas kaip ir Portalas bei galintys sudaryti konkurenciją „Agroeta.lt“ teikiamai Skelbimų paslaugai.
2.4.11. Neskelbti ir/ar kitokiais būdais perduoti turinį, pažeidžiantį patentą, prekės ženklą, prekybos paslaptis, autorines teises ir/ar kitas intelektines teises bei trečiųjų šalių teises į atitinkamą prekę ir/ar paslaugą.
2.4.12. Neskelbti ir/ar reklamuoti produktus ir/ar paslaugas, kurių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Klientas neturi teisės reklamuoti ir/ar parduoti.
2.4.13. Neskatinti ir/ar teikti apmokamą informaciją apie mokesčių slėpimą, nelegalius sandorius, kontrabandą ir kitokias nelegalias veikas.
2.4.14. Tyčia ar netyčia nenaudoti Skelbimų paslaugą ir/ar kitą būdą, galintį sukelti pavojų Portalo teikiamų paslaugų tinkamam, teikimui ir veikimui, vientisumui, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Portalo teikiamomis paslaugomis.
2.4.15. Neskelbti turinio ir medžiagos, kurios gali pažeisti trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą.
2.4.16. Neskelbti informacijos apie pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą.
2.4.17. Neskelbti programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas.
2.4.18. Neskelbti serijos numerius, parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos, instrukcijas, tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą, pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta, leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą.
2.4.19. Žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos, taip pat ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus.
2.4.20. Neskelbti informacijos apie kitas prekes, produktus ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes, produktus ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete.
2.5. Klientas supranta ir sutinka, kad neturi teisės rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamomomis portalo „Agroeta.lt“, įskaitant ir skelbimų skiltyje „Skelbimai“, paskelbtų vartotojų duomenų ir duomenų apie bet kokius „Agroeta.lt“ skelbimų skilties vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir kitką.
2.6. Valstybine kalba pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Taip pat būtina nurodyti ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis komerciniais ar nekomerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kitką. Skelbime turi būti pateikti tikslūs, teisingi duomenys ir išsami informacija apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Portalas neprisiima atsakomybės už tai, jei Klientas pateikė neteisingą, netikslią ir/ar klaidinančią informaciją.
2.6.1. Viename skelbime galima reklamuoti vieną prekę ir/arba paslaugą.
2.6.2. Skelbime neskelbti beprasmių frazių, simbolių, žodžių junginių.
2.6.3. Neskelbti skelbimų, parašytų didžiosiomis raidėmis.
2.6.4. Skelbti skelbimus tik jų turinį atitinkančiose teminėse kategorijose.
2.6.5. Neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių skelbimų.
2.6.6. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.
2.6.7. Skelbimų nuotraukose turi būti nurodyti tikrieji reklamuojami produktai, prekės ir objektai. Išimtis taikoma tik tada, kai reklamuojamas naujas neišpakuotas produktas ir/ar prekė.
2.7. Klientas įsipareigoja saugoti prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei Portalas tokius Klientui suteikė), kad jų nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus, jei pats Klientas įgaliojo tuos asmenis atstovauti Klientą naudojantis Skelbimų paslauga.
2.8. Sužinojęs, kad jo duomenys neteisėtai pateko tretiesiems asmenims, Klientas apie tai privalo nedelsiant informuoti Portalą.
2.9. Naudodamasis Skelbimų paslauga Klientas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus portalo „Agroeta.lt“ skiltyje „Skelbimai“, taip pat supranta ir patvirtina, kad Klientui gali kilti pareiga susisumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Skelbimų paslauga, nuo gautų pajamų, pardavus prekes, produktus, objektus ir paslaugas (Gyventojų pajamų mokestis, Pridėtinės vertės mokestis ir kiti. Klientas supranta ir sutinka, kad naudodantis Skelbimų paslauga tarp Kliento ir Portalo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai numato šios Taisyklės.
2.9.1. Klientas sutinka ir supranta, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Skelbimų paslauga, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir vykdyti. Portalas neturi pareigos jokiu kitu būdu tikrinti Kliento ar kito vartotojo tapatybės, išskyrus Kliento ir/ar vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą.
2.9.2 Klientas sutinka ir supranta, kad Portalas Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. Taip pat Klientas supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti skelbimai ir Turinys (išskyrus kontaktinius duomenis), gali būti rodomi ne tik „Agroeta.lt“ skiltyje „Skelbimai“, bet ir kituose Portalo partnerių šaltiniuose.
2.10. Klientai, kurie yra iki 18 metų amžiaus, patvirtina, jis/ji, prieš siūlydami tam tikrą produktą, prekę, objektą ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų sutikimą siūlyti skelbimų turinyje nurodytus produktus, prekes, objektus ir/ar paslaugas bei sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Taip pat suvokia visas šių Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Skelbimų paslaugos naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ir/ar parduoti produktą, prekę, objektą ir/ar paslaugą.
2.11. Klientas supranta, kad naudojantis Skelbimų paslauga, jis gali susidurti su klaidinga arba neišsamia informacija. Jei pastebėjote akivaizdžiai klaidingą ir neišsamią informaciją apie save skiltyje „Skelbimai“, prašome nedelsiant informuoti elektroniniu paštu [email protected]

3. Portalo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalas, jei Klientas pažeis bet kurį šios sutarties 2-ojo punkto nuostatas, gali bet kada (be išankstinio įspėjimo), savo nuožiūra, panaikinti Kliento skelbimą ir/ar registraciją.
3.2. Portalas turi teisę, bet ne prievolę, Kliento skelbimo tekstą, prireikus, redaguoti, pakeisti arba panaikinti. Prieš aktyvuodamas Jūsų skelbimą, Skelbimų paslaugos administratorius turi teisę preliminariai jį įvertinti. Tai gali užtrukti iki 24 valandų.
3.3. Klientas supranta ir sutinka, kad registruodamasis Skelbimų paslaugos sistemoje, Klientas suteikė išimtinę teisę ir leidimą Portalui tvarkyti Kliento asmeninius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį, taip pat kitą informaciją) Portalo rinkodaros tikslais. Klientas sutinka, kad duomenis Portalas tvarkys ilgiau, nei Klientas bus Skelbimų paslaugos vartotoju. Šio leidimo galiojimą Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti, apie tai pranešęs elektroniniu paštu [email protected]
3.4. Portalas pasilieka teisę perduoti atsakingoms teisėsaugos ir kitoms valdžios institucijoms Kliento duomenis, jei Klientas pažeis trečiųjų asmenų teises arba įvykdys nusikalstamą veiką arba pažeis 2 punkte numatytas nuostatas. Dėl šių Kliento veiksmų Portalas neprisiima jokios atsakomybės, todėl kilusią bet kokią moralinę ir/ar materialinę žalą teks atlyginti Klientui.
3.5. Klientas supranta, kad už visą informaciją (skelbimo turinį, skelbimo ir/ar registracijos duomenis), nuotraukas ir kitą vaizdinę medžiagą, nesvarbu, ar viešai paskelbtą, ar privačiai perduotą, yra atsakingas asmuo, kuris ją sudarė bei perdavė. Savo ruožtu tai reiškia, kad Klientas, o ne Portalas, yra atsakingas už visą paskelbtą informaciją „Agroeta.lt“ svetainės skiltyje „Skelbimai“. Portalas kontroliuoja tik „Agroeta.lt“ portale paskelbtą informaciją, bet negarantuoja jos tikslumo, vientisumo ir kokybės skiltyje „Skelbimai“.
3.6. Portalas turi teisę bet kada, net nepranešusi Klientui, keisti, modifiuoti ar kitaip padaryti įtaką portalo „Agroeta.lt“ turiniui, taip pat Skelbimų paslaugų funkcijoms ir funkcionalumui, įskaitant ir apmokėjimo sąlygas.
3.7. Portalas gali nepranešęs Klientui keisti portalą ir (ar) paslaugas/atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalas niekada nebus laikomas atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
3.8. Portalas gali laikinai apriboti visos ar dalies Kliento turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies paslaugų teikimą:
3.8.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
3.8.2. jeigu, Portalo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar portalo atnaujinimo darbai;
3.8.3. jeigu to pareikalauja valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
3.8.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Portalo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
3.8.5. jeigu Portalas įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų portalo vartotojų saugumui;
3.8.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, portalu ir/ar keldamas skelbimus daro žalą Portalui, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo geram vardui ir/ar reputacijai;
3.8.7. kitais šiose taisyklėse nurodytais atvejais.
3.9. Portalas gali bet kada savo nuožiūra pašalinti iš portalo Skelbimus ar bet kokį kitą turinį, jei, Portalo nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.
3.9.1. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
3.9.2. Portalas turi teisę bet kada portalo ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad portalu ir jo paslaugomis būtų patogiau naudotis.
3.9.3. Portalas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus portale, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Portalas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
3.9.4. Portalas turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus ketvirtąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Portalas panaikins Kliento paskyrą. Taip pat Portalas turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei tris kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu [email protected] Portalo sprendimas yra galutinis.
3.9.5. Portalas turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus.
3.9.6. Portalas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal portale nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Portalas pateiks Klientui sąskaitą.
3.9.7. Portalas turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Portalą el. paštu [email protected]
3.9.8. Portalas be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
3.9.9. Šalys susitaria, kad Portalas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti portalo veiklą.

4. Registracija

4.1 Portalas tik Jums asmeniškai suteikia niekam neperleidžiamą teisę naudotis Skelbimų paslauga. Tai reiškia, kad Jūs, registruodamiesi, niekam kitam neišduosite Portalo Jums suteikto slaptažodžio ir kitų duomenų. Norėdami naudotis Skelbimų paslauga, privalote pateikti teisingą informaciją apie save.
4.2 Nuo 2019 m. birželio 25 d. visi skelbimai Portale yra nemokami.
4.3. Portalas pasilieka teisę paskelbti skelbimų įkainius.