Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

NMA: 2018 metais paraiškas pateikę verslo pradininkai turi svarbių įsipareigojimų

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia paramos gavėjų, 2018 m. pateikusių paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo plano įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, dėmesį ir primena apie svarbius įsipareigojimus, kurių būtina laikytis prasidėjus projektų kontrolės laikotarpiui.

 Dalis pareiškėjų 2019 m. gruodžio 31 d. baigė įgyvendinti verslo planus ir šiemet pateikė mokėjimo prašymus, taigi nuo 2020 m. sausio 1 d. prasidėjo jų projekto kontrolės laikotarpis, truksiantis 3 metus.

Svarbiausias įsipareigojimas – išlaikyti darbo vietą

Svarbiausias šio laikotarpio įsipareigojimas – sukurti ir išlaikyti ne mažiau kaip vieną darbo vietą (etatą), susijusią su ekonomine veikla, kuriai buvo prašoma paramos.

Svarbiausias požymis, įrodantis, jog šio įsipareigojimo laikomasi, – asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus turi būti ne mažesnis negu dvylika minimalių mėnesinių algų.

Laikantis šio įsipareigojimo svarbu nepamiršti ir kitų reikalavimų, nurodytų Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje:

nauja darbo vieta (naujas etatas) – paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, civilinę (paslaugų) sutartį naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta darbo vieta, tiesiogiai susijusi su projekte numatytos ekonominės veiklos vykdymu; vieną darbo vietą atitinka vienas etatas;

naujos darbo vietos (naujo etato) tinkamumo sąlygos projekto lygmeniu;

nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma ekonomine veikla, kuriai buvo skirta parama: naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, kurios įgyvendinant projektą buvo sukurtos kituose, su projekto veikla nesusijusiuose sektoriuose;

nauja darbo vieta turi būti sukurta iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną NMA turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai.

Primename, kad sukurta (-os) nauja (-os) darbo vieta (-os) privalo būti išlaikyta (-os) iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Kiti įsipareigojimai projekto kontrolės laikotarpiu

NMA specialistai atkreipia dėmesį ir į kitus svarbius paramos gavėjo prisiimtus įsipareigojimus, kurių būtina laikytis 3 projekto kontrolės metus:

tvarkyti buhalterinę apskaitą (sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ataskaitas);

užtikrinti, kad su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų įprastinių paramos gavėjo operacijų;

viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles;

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu pranešti NMA apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir užregistruotoje paramos paraiškoje, pasikeitimus;

pasikeitus Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijoje (Deklaracija) pateiktiems duomenims, pateikti NMA atnaujintą Deklaraciją per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo fakto;

užtikrinti atitiktį tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai (išskyrus atrankos kriterijus, nurodytus Įgyvendinimo taisyklių 37 punkte pateikiamos lentelės 2, 6 ir 7 eilutėse);

užtikrinti, kad nebus sukurta neteisėtų sąlygų gauti paramą, kaip nurodyta Galimai neteisėtai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikoje;

įvykus įvykiui, kurio metu sunaikinamas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų bei apie tai raštu pranešti NMA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos sužinojimo.

NMA informacija

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA