Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjai kviečiami kreiptis dėl paramos

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 14 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastintas taisykles).

Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 tūkst. Eur paramos lėšų.

Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, o pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 Finansuojamos išlaidos

Pagal šią priemonę finansuojamos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, technologinių inžinerinių sistemų įrengimo išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas, programinės įrangos įsigijimas.

Finansuojamos N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir O kategorijos (ne daugiau kaip 2 vienetai) transporto priemonių įsigijimo išlaidos, jeigu įrodomas jų techninis poreikis. Išsamesnis finansuojamų (netinkamų finansuoti) išlaidų sąrašas bei reikalavimai išlaidoms pagrįsti pateikti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Didžiausia galima suma projektui yra 50 tūkst. Eur. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Projektų pirmumo atrankos vertinimas

Tuo atveju, kai visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, NMA pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus.

Tuo atveju, kai visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai pagal kvietimą paskirstyti paramos sumai, vadovaujamasi taisyklėse nustatytu reikalavimu – projektas turi surinkti privalomą mažiausią projektų pirmumo atrankos balų skaičių – 40 privalomųjų balų.

Jeigu paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška toliau nevertinama ir NMA apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama priežastis.

Su projektų pirmumo atrankos kriterijais ir už atitiktį kriterijams skiriamais balais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.

 Sudaroma paramos sutartis

Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima NMA, vadovaudamasi NMA projektų atrankos komiteto atrankos rekomendacijomis ir apie jį informuoja pareiškėją. Po sprendimo skirti paramą priėmimo NMA inicijuoja paramos sutarties sudarymą. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

Facebook komentarai