Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Finansinė parama – tai galimybė atnaujinti techniką

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 6,54 mln. paramos lėšų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tai galimybė pasinaudoti parama ir padidinti savo ūkių perspektyvumą.

Atnaujino savo techniką

Plungės krašte gyvenantis, bendrovę „Privatūs miškai“ valdantis Artūras Vainauskas, nutaręs pasinaudoti parama, taip ir padarė. Už gautą sumą, siekiančią beveik 100 tūkst. Eur, jis planavo įsigyti modernios miško technikos.

Įsigijo miško traukimo traktorių. Sako, kad technika, kuri reikalinga miško darbams, ganėtinai brangi.

„Juk dirbame, galima sakyti, ekstremaliomis sąlygomis, tad taip nebūna, kad technika negestų. Kas dirba šioje srityje, gerai žino, kad techniką reikia nuolat atnaujinti. Kitaip sunku būtų dirbti”, – sako jis.

Miško darbai – vieni sudėtingiausių bet kokiai technikai, todėl ji turėtų būti ir patvari, ir šiuolaikiška.

Savo ruožtu finansinė parama – tai galimybė atnaujinti savo autoparką: nusipirktas miško traktorius gera paspirtis darbuose, kad darbai eitųsi ir sparčiau, ir greičiau, ir be trukdžių.

Vienam projektui – iki 100 tūkst.

Remiama veiklamiškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo bei žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.  Pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) turi vykdyti miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo ir praėjusiais (ataskaitiniais) metais iš jos būti gavę ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. eurų.

Už darbo vietų sukūrimą – papildomi balai

Pretenduojantiems į paramą privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30. Jeigu paramos prašo privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, ar labai maža įmonė, skiriama 10 balų. Privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas gali gauti 20 balų. Jeigu numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, suteikiama 15 balų. Tiek pat – 15  balų – galima gauti, jeigu įsipareigojama, kad, įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc. Balai skiriami ir už sukurtas bei išlaikytas darbo vietas. Jeigu įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau negu 3 darbuotojai – 20 balų.

Balų galima gauti, jeigu pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, negu nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų. Pranašumų turi ir miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo nariai – jiems skiriami 5 balai.

Naudingi patarimai teikiantiems paraiškas, kad būtų greičiau ir paprasčiau

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumus ar paraiškose pasitaikančias klaidas:

Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.

Pasitaiko atvejų, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Rengdami verslo planą, pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad finansinių ataskaitų prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuotis su duomenimis, pateiktais paraiškoje.

Su paraiška turi būti pateikiami visi Įgyvendinimo taisyklėse bei paraiškos XI skyriuje nurodyti dokumentai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.

Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.

Pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar atsižvelgiant į planuojamų darbų apimtis, planuojamas tam tikros (brangios) įrangos įsigijimas yra ekonomiškai pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomotis.

Verslo plano IX dalyje rekomenduojama nurodyti visą turimą miškų ūkio įrangą / techniką, jos eksploatacijos pradžios datą, likutinę vertę. Jeigu turimas didesnis miško įrangos / technikos kiekis, rekomenduojama informaciją apie turimą miško techniką / įrangą kartu su paraiška pateikti atskiroje lentelėje.

Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.

Tuo atveju, jei paramos gavėjas turi interneto svetainę, joje reikės pateikti projekto pavadinimą, trumpą projekto apibūdinimą, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžti EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, kaip nurodyta Viešinimo taisyklėse.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turi būti pateikti 3 kiekvienos planuojamos įsigyti investicijos komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su vienodomis pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodyta, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.

a

Facebook komentarai