Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Gavusių sankcijas kasmet vis mažiau

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir pareiškėjų bei paramos gavėjų bendradarbiavimas, taip pat taikomos sankcijų mažinimo priemonės jau džiugina rezultatais – sankcijų gavėjų skaičius kasmet pastebimai mažėja, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai, kad taikomų sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams mažėja, rodo NMA atlikta 2015–2021 metų investicinių priemonių analizė. Pavyzdžiui, 2015 m. sankcijos buvo pritaikytos 1,5 tūkst. paramos gavėjų, o jau 2020 ir 2021 m. jų skaičius yra net trigubai mažesnis.

Taikomos įvairios sankcijų mažinimo priemonės

Toks kiekvienais pastaraisiais metais pritaikomų sankcijų skaičiaus mažėjimas įrodo, jog taikomos sankcijų mažinimo priemonės yra veiksmingos. Paramos gavėjų siekiama nebausti už mažareikšmius pažeidimus, o sankcijos taikomos tik tuomet, kai jos yra neišvengiamos ir pažeidimas negali būti laikomas nereikšmingu.

Nustačius neatitikimus, paramos gavėjo prašoma paaiškinimo, leidžiama išsitaisyti, pašalinti neatitikimus, organizuojami paraiškų, mokėjimo prašymų pildymo mokymai, vykdomos tiesioginės transliacijos, kurių metu akcentuojamos dažniausiai daromos klaidos.

NMA teikia siūlymus Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) dėl sankcijų švelninimo teisės aktuose. Pavyzdžiui, pateiktas siūlymas reikalavimą dėl draudimo taikyti tik privalomai registruojamam turtui. Į siūlymą buvo atsižvelgta ir jam pritarta. Tačiau labai svarbu, kad ir patys NMA klientai paisytų teisės aktų stengtųsi vengti klaidų.

Būtina atkreipti dėmesį, kad, jeigu paramos gavėjai negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ar pasiekti nusimatytų projekto tikslų, uždavinių ar rodiklių dėl Covid-19 pandemijos, šalyje paskelbto karantino ar ekstremalios situacijos, jis turi pateikti paaiškinimą bei, jei įmanoma, tai pagrindžiančius dokumentus, ir tokiu atveju sankcijos nėra taikomos.

Dėl ko tenka taikyti sankcijas?

Visgi, siekdama dar labiau sumažinti sankcijų gavėjų skaičių, NMA ragina visus investicinių projektų vykdytojus atkreipti dėmesį į dažniausias sankcijų pritaikymo priežastis.

Projekto priežiūros laikotarpiu sankcijos dažniausiai taikomos dėl paramos lėšomis įgyto, bet neapdrausto turto, nepasiektų priežiūros rodiklių, atrankos kriterijų, nevykdomos projekte numatytos veiklos. Vertinant mokėjimo prašymus, sankcijas tenka taikyti dėl netinkamų išlaidų, netinkamai atliktų pirkimų, pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo, nevykdomos veiklos.

Sankcijos dažnai taikomos, kai paramos gavėjai nepradeda laiku arba nustoja vykdyti projektą ar projekte numatytą veiklą. Tai yra rimti bei esminiai pažeidimai ir tokiu atveju paramos sutartys yra nutraukiamos o, jei parama jau būna išmokėta, ji susigrąžinama. Šių sankcijų būtų galima išvengti, jei paramos gavėjai, dar prieš teikdami paraiškas, gerai apgalvotų planuojamą veiklą bei projekto įgyvendinimo galimybes.

Taip pat žymią sankcijų dalį sudaro sankcijos už netinkamas išlaidas – pavyzdžiui, investicijos įsigyjamos aukštesne nei rinkos kaina, mokėjimo prašyme prašoma paramos už neatliktus ar nepilnai atliktus darbus. Šiuo atveju paramos gavėjams rekomenduojama atidžiau laikytis įsipareigojimų, prieš įsigyjant investicijas atlikti rinkos analizę, kad investicijos būtų įsigyjamos realiomis rinkos kainomis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2021 m. tokių sankcijų, lyginant su 2020 m., akivaizdžiai mažėja – šiuo metu jų pritaikyta perpus mažiau nei už visus praėjusius metus ir labai tikėtina, jog ši tendencija išliks.

Viena iš paramos gavėjams taikomų skaudžiausių sankcijų – dėl esminių viešojo pirkimo ar rangos sutarties sąlygų pakeitimo. Pažymėtina, kad neužtenka tinkamai atlikti viešuosius pirkimus – pasirašytos sutartys su tiekėjais ar rangovais turi būti vykdomos ir prižiūrimos taip, kad neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymui ir/ar taisyklėms. Dažnu atveju paramos gavėjai, vykdydami viešuosius pirkimus, pirkimo sąlygose nusimato, kad darbai bus pabaigti ar prekės bus pristatytos iki tam tikro termino, pirkimo sąlygose nenusimato sutarties termino ar prekių/darbų atlikimo termino pratęsimo. Vykdant projektą, atsiradus poreikiui pratęsti darbų atlikimo ar prekių pristatymo terminą, pažeidžiant pirkimo sąlygas, terminai būna pratęsiami, todėl, kai pažeidžiamos viešojo pirkimo esminės sąlygos, gali būti taikoma 25 proc. sankcija.

Kita iš dažnai taikomų sankcijų – dėl neapdrausto turto. Paramos gavėjas visiškai ar iš dalies nevykdo paramos sutarties sąlygų ar paramos paraiškoje, įgyvendinimo taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, susijusių su turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, draudimu, t. y. įsigytas ilgalaikis turtas būna neapdraudžiamas – pateikiamas mokėjimo prašymas, deklaruojamos ilgalaikio turto išlaidos, tačiau nepateikiami draudimo faktą įrodantys dokumentai. Sankcijos dydis dėl tokių pažeidimų gali priklausyti nuo pažeidimo trukmės – kuo ilgiau nedraustas turtas, tuo sankcija gali būti didesnė.

Kita dažnai taikoma sankcija – dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo, kai paramos gavėjas, nesilaikydamas paramos sutarties ar paraiškoje numatyto termino, pateikia mokėjimo prašymą pavėluotai. Sankcijos už tokius pažeidimus taikomos skaičiuojant kiekvieną pavėluotą darbo dieną, o kuo labiau vėluojama, tuo didesnė taikoma sankcija. Vėliau nei 60 darbo dienų nuo sutartyje/paraiškoje numatyto termino pateikti mokėjimo prašymai gali būti nepriimami.

Būdai išvengti pažeidimų

Siekiant išvengti pažeidimų ir sankcijų, paramos gavėjams būtina nuodugniai susipažinti su teisės aktais, kurie susiję su prašoma/gaunama parama. Taip pat svarbu dar prieš rengiant projektą įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus, turimus išteklius bei galimybes, pagal tai nusistatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą.

Labai svarbu numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus, taip vėliau išvengiant šių terminų nukėlimo procedūrų. Atliekant viešųjų pirkimų procedūras, svarbu nusimatyti pirkimo sąlygose galimybę pratęsti prekių ar paslaugų suteikimo terminą, įsivertinti kitas esmines pirkimo sąlygas. Pasirašius sutartis, būtina jų laikytis, atliekant statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, būtina laikytis techninio projekto, paraiškoje numatytų sąmatų bei rodiklių, o atsiradus poreikiui keisti darbus ar jų kiekius, projekto pakeitimus visada reikia suderinti su NMA.

Taip pat, norint išvengti sankcijų, svarbu, kad paramos gavėjai, vykdydami projektus, kuriuose numatyti statybos ar rekonstrukcijos darbai, atkreiptų dėmesį į atliekamus darbus ir jų atitikimą numatytiems darbams paraiškoje, techniniame projekte. Dažnai pasitaiko, kai paramos gavėjai, atlikdami statybos ar rekonstrukcijos darbus, nesilaiko numatytų darbų paramos paraiškoje ir/ar techniniame projekte, dalį darbų pakeičia kitais, pakeičia darbų kiekius, tačiau šių pakeitimų iš anksto nesuderina su NMA. Nesuderinti, pakeisti ar neatlikti darbai gali būti pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis ir dėl to gali būti taikomos sankcijos.  

Primintina, kad paramos gavėjo įsipareigojimai yra nustatyti atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Aktualias taisykles galima rasti www.nma.lt svetainėje, čia skelbiama ir apie svarbius taisyklių pakeitimus, aktualius terminus ir pan., todėl raginame sekti NMA naujienas, užsisakyti NMA naujienlaikraštį.

Paramos gavėjo įsipareigojimai išdėstyti ir paraiškoje gauti paramą bei, jei buvo pasirašyta, paramos sutartyje – kiekvienas pareiškėjas teikdamas paraišką parašu patvirtina jam aktualių įsipareigojimų laikymąsi. Laikantis prisiimtų įsipareigojimų, projektas bus įgyvendintas sklandžiai ir sėkmingai, o parama laiku pasieks jo vykdytoją.

Facebook komentarai

bas

a