Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Baigtos vertinti vandentvarkos projektų paraiškos

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad jau baigtos vertinti paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė).

Paraiškų pagal Priemonę surinkimo laikotarpiu – nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. –NMA buvo pateiktos 72 paraiškos, paramos lėšų pakako 62 paraiškoms, surinkusioms nuo 50 iki 75 atrankos balų. NMA specialistai jau baigė tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą. Paaiškėjo, kad tinkamumo sąlygas atitiko 61 paraiška. Bendra paraiškose prašoma paramos suma yra daugiau kaip 18 mln. Eur. Artimiausiu metu patvirtinti paramos gavėjai sulauks NMA kvietimo pasirašyti paramos sutartį.

Paramos lėšomis finansuojamas:

melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos. Kalkinimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, kai kalkinimas yra vienkartinis veiksmas per visą projekto eigą ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų;

naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės);

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų.

Projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį, nurodytą paramos paraiškoje bei projektavimo užduotyje, ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta, jei paramos gavėjas, projekto įgyvendinimo trukmei nepasibaigus, NMA pateikia prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad projektas negali (negalės) būti įgyvendintas per paramos paraiškoje nurodytą projekto įgyvendinimo trukmę dėl nuo paramos gavėjo valios nepriklausančių aplinkybių, tačiau projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Mokėjimo prašymai kartu su papildomais dokumentais NMA teikiami iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino užpildžius elektroninę formą, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, kurios adresas: https://zumis.lt, KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

Facebook komentarai

bas

a