Vienam verslo plėtros projektui  – net 200 tūkst. eurų parama

(Vilnius, liepos 13 d.) Nuo rugpjūčio 1 d. bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. O liepos pradžioje jau buvo patvirtintos šiam šaukimui parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės.

Naujai patvirtintose taisyklėse numatytos kelios pareiškėjams svarbios naujovės – patikslintos paramos teikimo sąlygos kuriantiems darbo vietas, pakeista didžioji dalis atrankos kriterijų. Šiam paraiškų pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimui, kuris truks nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d., numatyta skirti 23 357 131 Eur paramos lėšų.

Kaip ir anksčiau, pagal šią KPP veiklą bus remiamas ne žemės ūkio veiklos (veiklų), kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystymas, įgyvendinant šiuos veiklos tikslus – veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Planuojant veiklą paramai gauti, būtina atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklėse pateiktą neremiamų veiklų sąrašą, taip pat svarbu žinoti, kad jei projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Paramos gavėjais galės tapti privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. Pabrėžtina, jog naujose taisyklėse išsamiai apibrėžta, koks yra tinkamas pareiškėjas – privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, bus laikomas tinkamu pareiškėju, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų arba kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų, vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur, o finansuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir atitinkamai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai (kai darbuotojas dirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę) sukurti skirta didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Svarbus įgyvendinimo taisyklių pakeitimas yra tai, jog galima kurti darbo vieta – mažesnė arba didesnė pagal poreikį, pagal ją atitinkamai bus skaičiuojamas paramos dydis, tarkime, kuriant 0,5 (pusę) darbo vietos – didžiausia paramos suma gali būti 25 000 Eur, 1,5 (pusantros) darbo vietos – 75 000 Eur, ir t. t.

Paraiškos turės būti teikiamos NMA teritoriniams skyriams, o projektai turės būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius ir įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Vienam verslo plėtros projektui  – net 200 tūkst. eurų parama

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.