Artėjant žemės ūkio ministro akistatai su Gitanu Nausėda, ŽŪM pieno gamintojams siūlo pasirašyti memorandumą

Po niekuo neįpareigojančios Baltosios knygos pasirašymo, Žemės ūkio ministerija siekia pasirašyti dar vieną populistinį ir niekuo neįpareigojantį dokumentą. Pieno gamintojų asociacijas ir atskirus narius pasiekė ŽŪM kvietimas atvykti birželio 13 d. į ministeriją, kurioje ketinama aptarti memorandumo pasirašymą tarp pieno gamintojų, perdirbėjų, prekybininkų ir Žemės ūkio ministerijos.

Žemdirbiai šį memorandumą „Agroetai“ atsiuntė elektroniniu paštu.

„Gavome štai tokią žinią, nuo kurios net pykina. Atsiprašau už išsireiškimą, – laiške rašo vienas Lietuvos pieno gamintojų asociacijos valdybos narių. – Mes labai pikti dėl to, kad pastaruoju metu ŽUM organizuoja ekstra pasitarimus. Šį pasitarimą jie sugalvojo penktadienį, o jūs (ūkininkai) lėkit visus darbus pametę, juolab kad mūsų asociacijoje visada visus sprendimus priima valdyba ir nuomonę vienu ar kitu klausimu suformuojame visi pasitarę (…) Dabar pati šienapjūtė, o ŽUM spragsi pirštais – lėkit viską pametę“.

Kol kas neaišku, kada planuojama pasirašyti memorandumą „Dėl lygiavertės padėties užtikrinimo visiems rinkos dalyviams pieno produktų tiekimo grandinėje“, tačiau jame bent jau ŽŪM įsipareigojimai – tik teoriniai.

Supažindiname su šio memorandumo projektu.

MEMORANDUMAS

DĖL LYGIAVERTĖS PADĖTIES UŽTIKRINIMO VISIEMS RINKOS DALYVIAMS PIENO PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖJE

Mes, Lietuvos pieno sektoriaus atstovai – pieno gamintojai ir pieno perdirbimo įmonės, sutarę kartu su mažmeninės prekybos įmonėmis bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, pasirašydami šį memorandumą, įsipareigojame siekti sąžiningo vertės paskirstymo pieno produktų tiekimo grandinėje ir kurti pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius, siekiant sukurti visapusišką naudą visiems pieno sektoriaus dalyviams, pieno produktų vartotojams ir aplinkai.

Tikslas – sukurti ir puoselėti abipusiu supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą tarp pieno gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų bei apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, kurti sąžiningą partnerystę tarp visų pieno rinkos dalyvių.

Memorandume numatyti įsipareigojimai yra taikomi iki 2027 m.

Mes pripažįstame:

 • Lietuvos pieno sektorius svarbą šalies ekonomikai, užimtumui ir socialinei aplinkai regionuose;
 • pienininkystės reikšmę užtikrinant žemės ūkio įmonių ir šeimos ūkių bei mažųjų ūkininkų pajamas, pragyvenimo ir plėtros galimybes;
 • svarbų pieno produktų vaidmenį siekiant subalansuotos ir sveikos mitybos;
 • pieno sektoriaus svarbų indėlį užtikrinant aplinkos apsaugą, gyvūnų gerovę, saugant šalies biologinę įvairovę;
 • nuolatinio ir atviro dialogo bei bendrų veiksmų visais lygmenimis poreikį.

Mes pasirašydami šį susitarimą įsipareigojame:

 • Užtikrinti lygiavertę visų dalyvių padėtį žalio pieno tiekimo grandinėje;
 • Siekti įgyvendinti tikslus, nustatytusLietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros baltojoje knygoje;
 • Prisidėti prie Lietuvos pieno sektoriaus plėtros strategijos gairėse nustatytų tikslų pasiekimo ir užtikrinti priemonių įgyvendinimą.

Gamintojai įsipareigoja:

 • Plėtoti įvairių formų bendradarbiavimą tarp pieno gamintojų (kooperacija, pieno gamintojų grupės, jungtinė veikla);
 • Gerinti žalio pieno kokybę;
 • Užtikrinti stabilų pieno tiekimą Lietuvos perdirbėjams – siekti, kad ne mažiau kaip 95 proc. viso Lietuvoje perdirbimo žalio pieno būtų pagaminta Lietuvoje;
 • Prisidėti prie rizikos fondo sukūrimo ir išlaikymo.

Perdirbėjai įsipareigoja:

 • Taikyti aiškią ir skaidrią žalio pieno kainos nustatymoir priedų taikymo sistemą;
 • Užtikrinti stabilų pieno supirkimą iš gamintojų – siekti, kad ne mažiau kaip95proc. perdirbto pieno būtų superkama iš Lietuvos gamintojų;
 • Didinti pieno surinkimo ir perdirbimo veiklos efektyvumą;
 • Prisidėti prie rizikos fondo sukūrimo ir išlaikymo.

Prekybininkai įsipareigoja:

 • Prisidėti prie lietuviškos prekės ženklo kūrimo ir lietuviškos produkcijos populiarinimo;
 • Prisidėti prie rizikos fondo sukūrimo ir išlaikymo;
 • Prisidėti prie konkurencijos skatinimo, ypač mažinant kainą galutiniam vartotojui.

LR žemės ūkio ministerija įsipareigoja:

 • Išlaikyti pieno ūkių prioritetiškumą programuojant priemones pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio 2021-2027 m. planą;
 • Skatinti kooperatyvų veiklą ir kitas pieno gamintojų bendradarbiavimo formas;
 • Stiprinti suinteresuotųjų šalių dialogą, siekiant sutarimo, peržiūrėti pažangą ir nuolat tobulėti.

Memorandumo įgyvendinimas:

 • prie šio memorandumo gali prisijungti bet kuris pieno rinkos dalyvis, jei jam yra priimtinas memorandumo tikslas. Memorandumo dalyviai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja supažindinti suinteresuotas šalis su šiuo memorandumu ir siekti įgyvendinti memorandumo nuostatas;
 • memorandumo dalyvių sąrašas bus viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.zum.lt/;
 • prisijungimą prie memorandumo koordinuoja, įgyvendinimo stebėseną atlieka bei memorandumo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Žemės ūkio ministerija.

 • Atsiliepimai
  Komentuoti

  1. Alma   2019/06/12 at 13:07

   Įdomu , kokiu tikslu kuriami tokie memorandumai. Ar ŽŪM ir jai pavaldžios kontrolės institucijos kada nors pasakė , kad tarp pieno sektoriaus dalyvių yra kokių nesąžiningų veiksmų, kurie šiandien įtakoja ūkių likvidumą.Dejuoja tik ūkininkai , bet ne valstybė ir pieno pirkėjai.Romanų galima pasiskaityti ir bibliotekoje.

  Komentuoti

  Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.